20080410_0411_takeTrainToChiangMai

16hrs take train from BKK to Chiang Mai